จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน ตรวจสอบราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางและข้อมูลในเอกสารประกาศประกวดราคาข้อ 10 การจ่ายเงินล่วงหน้า พบว่าไม่ถูกต้องตรงกัน โดยคณะกรรมการฯ คำนวณ Factor F ประเภทไม่จ่ายเงินล่วงหน้า แต่งานพัสดุฯ จัดทำเอกสารประกวดราคาประเภทให้สิทธิผู้ยื่นข้อเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้าง ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญในเอกสารประกวดราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-17 14:21:21