จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศฯ
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 13:48:54