จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) กปภ.สาขาท่าแซะ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก รายละเอียดราคากลางของโครงการฯ ไม่ใช่งานจัดซื้อระบบอัตโนมัติสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง แต่เป็นการซื้ออุปกรณ์ตามรายละเอียดแล้วจ้างดำเนินการนำมาประกอบเป็นระบบควบคุม การดำเนินการจึงเข้าข่ายเป็นลักษณะการจ้าง ผู้รับจ้างจัดหาอุปกรณ์มาเพื่อดำเนินการจัดทำระบบควบคุมอัตโนมัติ
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 17:17:04