จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียว และมีข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 15:04:08