จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก (เครื่อง ICP-MS) ของ กปภ. จำนวน 11 เครื่อง
เหตุผลการยกเลิก :
ปรับปรุงเอกสาร
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-07 10:59:20