จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อเพื่อรองรับการเพิ่มอัตราการสูบน้ำดิบ แก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนบริเวณขุมเหมืองสินทอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ปัจจุบันได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่แล้ว ทำให้อัตราการสูบน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยปัจจุบันสูบได้ ๓๓๐-๓๕๐ ลบ.ม./ชม. จึงไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อไป
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 15:07:41