จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.33+800 (ขวาทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เหตุผลการยกเลิก :
งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตามนัยมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-16 14:11:15