จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหลังสวน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยวัดสุวรรณคีรี และซอยต้นเหรียง เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จึงไม่สามารถกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้
ผู้บันทึก :
นางสาวอารีรัตน์ บุญเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-04 09:45:44