จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตรา สัญลักษณ์ กปภ. ครั้งที่ 2
เหตุผลการยกเลิก :
น้ำดื่มตรา CARE by RWA พบว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
ผู้บันทึก :
นางอรวรรณ อนุกูลสุขสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-04 15:06:29