จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณพื้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ(DMA 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินราคากลางที่ได้กำหนดไว้ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีมติไม่รับราคาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-01 14:38:06