จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-18 13:48:39