จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีการทบทวนและปรับปรุงราคากลางของโครงการดังกล่าว กปภ.จึงขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-16 16:09:06