จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ พื้นที่จ่ายน้ำตำบลสำนักบก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง
เหตุผลการยกเลิก :
การดำเนินการประกวดราคางานดังกล่าวดำเนินการถูกต้องตาม พรบฯ แต่เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียวไม่ทำให้เกิดการแข่งขันราคา จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-15 10:41:44