จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว จึงเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-15 10:44:51