จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-23 17:34:29