จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 10:06:25