จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงยกเลิกการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดจ้างครั้งต่อไป
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 18:24:35