จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 42 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
มีความจำเป็นเนื่องจากวัสดุคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามประกาศ อันเป็นสาระสำคัญของการขายทอดตลาด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-04 09:26:52