จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-22 17:51:03