จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากท่อ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายเครื่องสูบน้ำและท่อทางดูดแรงต่ำ (ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
ร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน ไม่ครอบคลุมปริมาณงานทั้งหมด โดยไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับท่อ HDPE ขนาด 315 มม. และท่อเหล็ก ขนาด 300 มม.
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ธร คชศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-04 14:00:43