จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีการทบทวนและปรับปรุงราคากลางของโครงการดังกล่าว กปภ. จึงขอยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-27 16:35:32