จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากยกเลิกแผนความต้องการใช้สารเคมีสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%)
เพราะไม่มีการผลิตน้ำประปาจากสถานีผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ได้บ้านดินดำ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีชนิดดังกล่าว
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 15:35:54