จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาระโนด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
น.สเคลือวัลย์ รัตนรังษี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-12 11:36:15