จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ซื้อเอกสาร 1 ราย แต่ไม่ได้เสนอราคา
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-28 19:10:20