จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงานใหม่
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-08 12:44:00