จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเบตง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมบำรุงระบบผลิต กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสาร
ผู้บันทึก :
นายอดิเรก ยะฝาด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-14 15:55:17