จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-17 17:07:43