จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป้นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-27 11:28:12