จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กปภ. กำหนดเพียงรายเดียว โครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาการยืนราคา 120 วัน ซึ่งครบกำหนดยืนราคาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคามีหนังสือไม่ยืนราคาต่อ กปภ. จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-14 15:49:06