จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี-รังสิต-คลองหลวง-ธัญบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก การประกวดราคาโครงการดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาการยืนราคาตามใบเสนอราคาและหลักประกันการเสนอราคา 150 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และผู้เสนอราคาไม่มีหนังสือแจ้งขยายกำหนดระยะเวลายืนราคาของการเสนอราคาของโครงการดังกล่าว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-24 16:56:02