จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย
เหตุผลการยกเลิก :
ผลปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างสนใจ ยื่นเอกสารเสนอราคา งานโครงการบำรุงรักษาระบบควบคุม และประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) แต่อย่างใด
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-14 14:56:59