จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่ายการพิจารณา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-13 15:04:35