จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-27 14:53:58