จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง
เหตุผลการยกเลิก :
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ 7. การเบิกจ่ายค่าจ้าง “กรณีที่พบข้อบกพร่องสำคัญ สถาบันฯ จะดำเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขข้อพบพร่อง หรือการตรวจประเมินใด ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Man-day ละ 15,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทางค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้ตรวจประเมิน” ซึ่งการเบิกจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่เป็นไปตามที่ กปภ. กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงานจ้างตรวจประเมินของ กปภ.สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ในข้อ 9. การเสนอราคา “ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นราคารวม ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าตรวจประเมินเอกสาร ค่าตรวจประเมิน ณ สถานีผลิตน้ำ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจประเมิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้วด้วย” ดังนั้น จึงมีมติเห็นว่าไม่ผ่านการพิจารณา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-19 11:07:08