จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-21 09:39:12