จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-14 11:58:33