จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอรายใด ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-10 15:00:56