จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก กปภ. มีการแก้ไขประกาศประกวดราคาของงานดังกล่าวในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-10 16:41:34