จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
เหตุผลการยกเลิก :
พื้นที่การปฏิบัติงานในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (TOR ข้อ 3) ไม่ตรงกับชื่อโครงการฯ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-10 17:15:49