จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก พื้นที่การปฏิบัติงานในวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน (TOR ข้อ 1) ไม่ตรงกับชื่อโครงการฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-10 15:54:11