จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ (ครั้งที่ ๒)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ระบุรายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิค ในส่วนของ ภาคผนวก ข. ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาแสดงคุณลักษณะทางด้านเทคนิค เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ กปภ. ตามประกาศฯ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-03 19:30:21