จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เสนอพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดของ กปภ. และราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-13 09:44:35