จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-22 16:14:04