จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังกล่าวไม่ครบถ้วน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-21 16:51:52