จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 2 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ทั้งหมด 2 ราย แต่ไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อฯ ในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศประกวดราคาฯ
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-15 15:50:42