จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 30 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีความจำเป็นบางประการ การประปาส่วนภูมิภาค จึงขอยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 30 รายการ ดังกล่าว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-30 17:02:08