จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ปี ๒๕๖๒
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-20 15:55:35