จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานจ้างหน่วยงานภายนอก จัดพิธีเปิด ส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากตามวันและเวลาที่กำหนดไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคา และยื่นเสนอราคา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ผู้บันทึก :
นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-18 16:26:38