จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กปภ.ส่วนกลาง) จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-13 11:23:13