จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือให้ กปภ.สาขาในสังกัด 26 สาขา จำนวน 1 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว และได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคาแล้วแต่ไม่ได้ผลดี
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-15 15:05:37